close menu
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

  1. Onze facturen zijn betaalbaar te Gent ten maatschappelijke zetel binnen de 8 dagen.
  2. Het uitblijven van schriftelijke klachten aangetekend schrijven binnen de 8 dagen, houdt van rechtswege aanvaarding en volledige erkenning van de levering der goederen en diensten in.
  3. De niet tijdige betaling op de vervaldag geeft ons recht zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest aan te rekenen van 12% per jaar op de onbetaalde facturen. Tevens zal bij gehele of gedeeltelijke niet – betaling der schuld op de vervaldag, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd worden met een schadevergoeding gelijk aan 15% met een minimum van 200,00 € en een maximum van 1.487,36 €
  4. In geval van betwisting zijn alleen de rechtbanken van Gent bevoegd.

Offertes + uitvoering:

Prijzen exclusief BTW tenzij anders vermeld.

Overtuigd u met deze prijzen van dienst te zijn, danken wij u bij voorbaat. Bij overeenkomst zijn de leveringstermijnen in overleg volgens interne planning en onderhevig aan leveringstermijnen van leveranciers.

Alle wijzigingen op vraag van de klant van hoeveelheden, soorten glas, dikte, oppervlakten en uitvoeringen zullen in min of meer aangepast worden.

De offerte wordt opgemaakt volgens de gegevens in ons bezit of offertedatum; eventuele wijzigingen of aanvulling kan aanleiding geven tot een prijsaanpassing

Geldigheidsduur offertes = twee maanden

De werf dient goed bereikbaar te zijn voor onze bestelwagens en materiaal.

Het eventuele gebruik van rijplaten zit niet verrekend in de prijs.

Op deze offerte is er geen onderzoek gedaan naar het risico op een thermische breuk, de klant is verantwoordelijk om zich hierover voldoende te informeren.

Bij levering op bok, is er geen bescherming voorzien. De klant dient ervoor te zorgen dat deze goederen veilig kunnen opgeborgen worden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade.

Startdatum en uitvoeringstermijn worden enkel bij wijze van inlichting vermeld. Vertraging in de planning geeft de klant geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de toewijzing.

De klant en derden dienen ons op de hoogte te brengen van de toegankelijkheid van de werf.

De plaatsingen worden alleen uitgevoerd ingeval van gunstige weersomstandigheden.

Klachten met betrekking tot uitvoering dienen ons binnen de week gemeld te worden.

Waarborg: 10 jaar op dubbel glas (stof en/of condensvorming tussen glasbladen). In de waarborg van het glas zijn de werkuren en verplaatsingkosten NIET inbegrepen. Deze vallen ten laste van de opdrachtgever.

Indien akkoord gelieve een kopie van deze prijsofferte ondertekend terug te sturen.

De klant verklaart uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden bijgevoegd als bijlage.